DCPromo trong Windows Server 2012

Các bước thực hiện:

1. Đặt địa chỉ IP

2. Cài đặt Role DNS

3. Cấu hình DNS server

4. Dcpromo

5. Kiểm tra

Thực hiện:

1. Đặt địa chỉ IP

Đặt địa chỉ IP cho server dự kiến xây dựng Domain Controller, lưu ý địa chỉ Preferred DNS server

 

2. Cài đặt Role DNS

2.1 Mở chương trình Server Manager, chọn Manage > Add Roles and Features

 

2.2 Chọn như hình, chọn Next

 

2.3 Chọn như hình, chọn Next

 

2.4 Chọn như hình, chọn Next

 

2.5 Chọn Add Features

 

2.6 Chọn như hình, chọn Next

 

2.7 Chọn Next

 

2.8 Chọn Next

 

2.9 Chọn Yes

 

2.10 Chọn Install

 

2.11 Chọn Close kết thúc quá trình cài đặt Role DNS

 

3. Cấu hình DNS server

3.1 Mở Server Manager > Menu Tools > DNS

 

3.2 Chuột phải Forward Lookup Zones > New Zone

 

3.3. Chọn Next

 

3.4 Chọn như hình, chọn Next

 

3.5 Nhập tên domain > chọn Next

 

3.6 Chọn Next

 

3.7 Chọn như hình, chọn Next

 

3.8 Chọn Finish

 

3.9 Chuột phải Reverse Lookup Zones > New Zone

 

3.10 Chọn Next

 

3.11 Chọn như hình > Next

 

3.12 Chọn như hình > Next

 

3.13 Chọn như hình, chọn Next

 

3.14 Chọn Next

 

3.15 Chọn như hình, chọn Next

 

3.16 Chọn Finish

 

3.17 Chuột phải microsoft.local > New Host

 

3.18 Nhập như hình > Add Host

 

3.19 Chọn OK

 

3.20 Chọn Done

 

3.21 Kiểm tra đã có record PTR

 

4. Cài đặt Role Active Directory Domain Services

4.1 Vào Run gõ dcpromo > OK

 

4.2 Khác với các phiên bản Windows Server trước đây, quá trình dcpromo không thành công > Chọn OK

 

4.3 Mở Server Manager > Manage > Add Roles and Features

 

4.4. Chọn Next

 

4.5 Chọn Next

 

4.6 Đánh dấu Active Directory Domain Services > Next

 

4.7 Chọn Add Features

 

4.8 Chọn Next

 

4.9 Chọn Next

 

4.10 Chọn Next

 

4.11 Đánh dấu Restart …. > chọn Install

 

4.12. Chọn Yes

 

4.13 Chọn Install

 

4.14 Quá trình cài đặt diễn ra, tại bước này có thể chờ hoàn tất hoặc chọn Close, hệ thống chạy ngầm để cài đặt

 

4.15 Chọn Promote this server to a domain controller

 

4.16 Cũng có thể chọn Promote this server to a domain controller như hình sau

 

4.17 Chọn như hình, nhập tên domain > Next

 

4.18 Nhập password > Next

 

4.19 Chọn như hình > Change

 

4.20 Nhập tài khoản administrator > OK

 

4.21 Chọn Next

 

4.22 Nhập như hình > Next

 

4.23. Chọn Next

 

4.24 Chọn Next

 

4.25 Chọn Install

 

4.26 Hệ thống cảnh báo độ tương thích bảo mật

 

4.27 Hệ thống tự động restart

 
5. Kiểm tra

5.1 Đăng nhập với tài khoản domain administrator, mở Server manager > Tools > Active Directory Users and Computers

 

5.2 Hệ thống domain user đã được thiết lập

 

5.3 Mở chương trình quản lý DNS server

 

5.4 Kiểm tra các record trong DNS server

 

About coongtri2nh

VNT Computer
This entry was posted in Hệ Thống Mạng and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s