Monthly Archives: May 2013

Server 2012 DFS Replication

Video | Posted on by | Tagged | Leave a comment

Cài đặt và cấu hình dịch vụ DNS Server trên Windows Server 2012

– DNS (Domain Name System) là một hệ cơ sở dữ liệu phân tán dùng để ánh xạ giữa các tên miền và các địa chỉ IP. DNS đưa ra một phương pháp đặc biệt để duy trì và liên … Continue reading

Posted in Hệ Thống Mạng | Tagged | Leave a comment

DCPromo trong Windows Server 2012

Các bước thực hiện: 1. Đặt địa chỉ IP 2. Cài đặt Role DNS 3. Cấu hình DNS server 4. Dcpromo 5. Kiểm tra

Posted in Hệ Thống Mạng | Tagged , | Leave a comment

hướng dẫn Upgrade server 2008 lên 2012

Video | Posted on by | Tagged | Leave a comment

10 tính năng mới trong Windows Server 2012

Quản Trị Mạng – Windows Server 2012 đã được phát hành chính thức từ ngày mùng 9 tháng Chín và rất nhiều chuyên gia IT và quản trị viên hệ thống đang tiến hành đánh giá trước khi triển khai … Continue reading

Posted in Hệ Thống Mạng | Tagged | Leave a comment