Monthly Archives: April 2013

15 phim tắt win8

1. Windows + C: Mở ngay lập tức thanh Charms để xem ngày giờ, pin, và truy cập các công cụ tìm kiếm, chia sẽ, thiết bị và thiết lập.

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment